Križev pot - KALVARIJA

Križev pot Smlednik

Prihajajoči dogodki
Čet, 29 Okt 2020 ob 00:00

Rožnovenska pobožnost

Iskalnik
 

4. VELIKONOČNA NEDELJA

 
 

 3.5.2020      LETO: XXVII    ŠTEVILKA: 18

 

NAVODILA SLOVENSKIH ŠKOFOV ZA VZPOSTAVITEV JAVNEGA BOGOSLUŽJA V SLOVENSKIH CERKVAH V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

 

Da bi preprečili širjenje epidemije COVID-19 in ohranili zdravje vernikov ter slovenskega prebivalstva, škofje ordinariji skladno z Zakonikom cerkvenega prava, Direktorijem za pastoralno službo škofov«Apostolorum successores«, ter v okviru avtonomije ustavno zagotovljene svobode veroizpovedi in ob upoštevanju državnih predpisov ter predhodni seznanitvi pristojnih državnih ustanov, določamo naslednje:

SVETA MAŠA

1.Župniki in drugi duhovniki obhajajo svete maše z verniki pod naslednjimi pogoji:

a. Udeležba je dovoljena samo zdravim osebam, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. Starejšim, kroničnim bolnikom in drugim zdravstveno ogroženim osebam priporočamo, da še naprej svete maše spremljajo po televiziji, radiu ali spletu, saj je to zaradi njihovega zdravstvenega stanja najvarneje.

b. V cerkvi mora vsak vernik nositi svojo zaščitno masko ozr. temu primerno zaščito (šal, ruta ipd.)

c. Pri vhodu v cerkev si mora vernik razkužiti roke z ustreznim razkužilnim sredstvom.

d. Verniki morajo v cerkvi in v klopeh ohranjati medsebojno varnostno razdaljo, vsaj 1,5 metra, kar pomeni, da mora biti vsaj vsaka druga vrsta prazna. Te omejitve ne veljajo za družine oz. osebe, ki živijo v istem gospodinjstvu.

e. V cerkvi ali drugem zaprtem prostoru je lahko naenkrat največ toliko oseb, kolikor jih prostor lahko sprejme ob upoštevanju varnostne razdalje 1,5 metra.

f. Sodelovanje diakonov, ministrantov, bralcev oz. drugih bogoslužnih sodelavcev je mogoče samo ob upoštevanju varnostne razdalje 1,5 metra, izjema so le nujna opravila med sveto mašo (podaja bogoslužnih predmetov  ipd.).

g. V zakristiji, kjer se duhovnik in sodelavci pripravljajo na sveto mašo, se mora upoštevati razdalja 1,5 metra. Če je zakristija majhna in te razdalje ni možno spoštovati, se bogoslužni sodelavci pripravijo v cerkvi.

h. Maske nosijo vsi sodelavci, razen duhovnika.

i. Blagoslovljena voda ob vstopu v cerkev mora biti umaknjena.

j. Dovoljeno je ljudsko petje. Na koru so lahko organist in solist ali družina, ki živi v istem gospodinjstvu in poje cerkvene pesmi, ob upoštevanju ustrezne razdalje 1,5 metra.  Sodelovanje pevskega zbora med sveto mašo ni dovoljeno zaradi bližine med pevci in možnosti okužbe.

k.  Pozdrav miru oz. rokovanje se opusti.

l. Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko brez izjeme. Preden se obhajajo, si verniki s prosto roko odmaknejo masko, takoj po zaužitju svete hostije pa si masko zopet namestijo čez obraz. Med verniki v vrsti mora biti vsaj 1,5 metra razdalje. Duhovnik oz. delivec obhajila mora imeti pri obhajanju masko.  Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke.

m.  Ko verniki prihajajo v cerkev in odhajajo iz nje, naj upoštevajo medsebojno razdaljo 1,5 metra. Ob koncu svete maše naj se k vratom pomikajo najprej verniki, ki so bližje izhodu, ter se čim prej oddaljijo od vrat, da ostalim omogočijo nemoten prehod.

2. Pobiranje darov vernikov je med darovanjem . Kdor pobira darove vernikov, mora nositi masko.

3. Pri vsaki sveti maši je treba cerkev temeljito prezračiti (vsaj 30 minut).

4. Sveta maša na prostem je dovoljena ob upoštevanju državnih in občinskih zakonov, ter pod prej navedenimi pogoji. Trenutno državni predpisi določajo, da so javni dogodki z več kot 5 osebami prepovedani. Če bo prišlo do spremembe tega števila s strani civilne oblasti, lahko duhovniki darujejo svete maše na prostem z upoštevanjem omejitve števila navzočih vernikov. Zadrževanje v zaprtih prostorih ali na prostem pred sveto mašo ali po njej je podvrženo civilnim predpisom in ni dovoljeno.

5. Škofje ordinariji s tem odlokom do preklica dovoljujejo, da verniki dolžnost nedeljske svete maše izpolnijo tako, da se udeležijo svete maše enkrat v tednu na kateri koli dan. Bolniki in ostareli, ki ne morejo v cerkev, ter drugi zdravstveno ogroženi, naj sveto mašo spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo ter darujejo Bogu svoje molitve in trpljenje (prim. kan. 1248).

ZAKRAMENT SVETE SPOVEDI

6. Spovedovanje v spovednicah in spovednih kabinetih ni dovoljeno. Zakrament svete spovedi je dovoljeno obhajati na prostem, v cerkvah, kapelah in veroučnih prostorih, ki jih je treba redno prezračevati. V vsakem primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost. Pri spovedi spovedanec in spovednik nosita zaščitno masko in ohranjata razdaljo 1,5 metra.

7. Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost. Duhovniki in verniki so to normo dolžni spoštovati. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved.

PODELJEVANJE ZAKRAMENTOV KRSTA, PRVEGA OBHAJILA, BIRME, POROKE IN BOLNIŠKEGA MAZILJENJA

8. Posamično podeljevanje zakramenta svetega krsta je dovoljeno ob navzočnosti najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno in obredu primerno razdaljo ter nosijo zaščitne maske.

9. Po presoji duhovnika in po posvetu s starši otrok je mogoče podeliti zakrament prvega svetega obhajila v skupinah z največ 5 prvoobhajancev ob nedeljah oz. delavnikih.  Podeljevanje zakramenta prvega svetega obhajila se lahko preloži na jesenski čas.

10. Podeljevanje zakramenta svete birme je zaradi osebnega stika med birmancem in birmovalcem  preloženo na jesenski čas, oz. čas po začetku novega veroučnega leta.

11.  Podeljevanje zakramenta svetega zakona je dovoljeno ob navzočnosti najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo ter nosijo zaščitne maske.

12. Podeljevanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.

POGREBI

13. Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju navodil državnih ustanov. Pogrebni obred se opravi v navzočnosti najožjih sorodnikov. Pogrebna sveta maša je lahko darovana ob upoštevanju določil v poglavju »svete maše« tega navodila.

14. Med pogrebom je treba upoštevati medsebojno razdaljo 1,5 metra.

KATEHEZA, PASTORALA  IN ŽUPNIJSKA SREČANJE, ORATORIJI IN ŠMARNICE, ŽUPNIJSKE SLOVESNOSTI

15. Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanje ter župnijskih srečanj (sestanki ŽPS). Kateheti naj v dogovoru z župniki prosijo starše, da manjkajočo snov predelajo skupaj s svojimi otroki. Vsebina je dostopna na uradni spletni strani Slovenskega katehetskega urada.

16. Poletni oratoriji in počitniško druženje oz. delavnice lahko potekajo ob upoštevanju navodil in predpisov državnih ustanov.

17. Branje šmarnic za odrasle lahko poteka po cerkvah v okviru rednih svetih maš ob upoštevanju državnih navodil. Šmarnice za otroke letos odpadejo. Otroci in odrasli so povabljeni, da prisluhnejo spletnim prenosom šmarnične pobožnosti (Radio Ognjišče, TV Exodus in drugi spletni prenosi).

 ŽUPNIJSKA OZNANILA:

 Od ponedeljka 4. maja 2020, bodo svete maše v cerkvi. Vse delavniške bodo ob 18. uri, nedeljske ob 7. in 9. uri. – Ob delavnikih verjetno ne bi smel biti problem  števila  vernikov pri svetih mašah. Problem bo obisk ob sobotah in nedeljah. Nedeljskih svetih maš  bi se verniki gotovo radi udeležili. Kako bomo to izvedli v skladu z zgoraj navedenimi predpisi? Težko bo! V cerkvi bo vsakič lahko prisotnih največ cca 30 oseb. Do morebitnih naslednjih sprostitev predpisov vas prosim, da starejši od 65 let ostanete doma in spremljate sv. maše po TV. Svete maše na prostem za enkrat niso dovoljene, torej jih ne smemo imeti niti pred cerkvijo. Za ta teden bi predlagal: v soboto zvečer pridite verniki iz Zbilj . V nedeljo ob 7. uri: verniki iz Valburge in Smlednika.  Ob 9. uri: verniki iz Hraš in Moš.  Bodimo razumevajoči, če to ne bo uspešna rešitev!

Bog daj, da bi nevarnost epidemije (pandemije) po milosti Božji kmalu

prenehala!

SOBOTA

2.5.

 +Alojz Starc

4. VEL. NED.

3.5.

+Ivanka Gregorc

PONED.

4.5.

18: +Marjana in Janez Govekar

TOREK

5.5.

18: +Mrežarjevi

SREDA

6.5.

18: po namenu T

ČETRTEK

7.5.

18: +Francka in Stane Resnik in Jelka Kern

PETEK

8.5.

18: +Marjan Kavčič

SOBOTA

9.5.

18: +Ivanka Zor

5. VEL.NED.

10.5.

7: za žive in umrle župljane

9: +Vladimir Zajc